FAQs Complain Problems

वार्ड नं 6

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
भरत चौधरीको घर छेव बाट रामअवतारको पसल सम्म बाटो निर्माण गर्ने काम ।
55,00,000.00
2
कालोपत्रे बाटो मर्मत कार्य । वर्ड नं. ६।७।८।५,९।१०,१०,८ र १०
83,53,810.93