FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
भद्रपुर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७८ PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
बाल नीति २०७५ PDF icon बाल निति २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५, Final.pdf
हिंसा पिडित तथा मानव बेचविखन पिडित महिला र बेवारिसे बालबालिकाका लागि अल्पकालिन सेवा केन्द्र तथा कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon सुरक्षीत घर संचालन कार्यबिधि 2075[ safe house].pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, Final.pdf
संघसंस्था नियमन तथा संचालन कार्यबिधि, २०७७ PDF icon संघ सस्था नियमन संचालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७.pdf
व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon व्यवसाय कर २०७८(1).pdf
जनावर आतङ्क न्यूनीकरण यन्त्र संचालन कार्यबिधि २०७७ PDF icon वन्यजन्तु आतङ्क न्यूनीकरण यन्त्र संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon भद्रपुरको नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यबिधि.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन_Final.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७(3).pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७.pdf
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उद्धार व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७७ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उद्धार व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५_Final.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५_Final.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७७ PDF icon भ.न.पा.को सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको विपन्नता पहिचान कार्यविधि, २०७७ PDF icon भ.न.पा.को विपन्नता पहिचान कार्यबिधि २०७७.pdf
रोलर सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon भ.न.पा.को रोलर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
युवा तथा लक्ष्यित समूह स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon भ.न.पा.को युवा तथा लक्षित समुह स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
मदिरा व्यवसाय संचालन तथा विक्री वितरण मापदण्ड, २०७५ PDF icon भ.न.पा.को मदिरा व्यावसाय संचालन तथा बिक्रि वितरण मापदणुड २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समिति (कार्यबिधि) ऐन, २०७५ PDF icon भ.न.पा.को न्यायिक समितिको ऐन २०७५.pdf
नगर युवा परिषद् संचालन कार्यविधि, २०७६ PDF icon भ.न.पा.को नगर युवा परिषद संचालन कार्यबिधि २०७६.pdf
ट्रयाक्टर सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon भ.न.पा.को ट्याक्टर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐन, २०७५ PDF icon भ.न.पा.को कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ PDF icon भ.न.पा. को सहकारी ऐन २०७५.pdf
व्याक–हो लोडर सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon भ.न.पा. को व्याक हो लोडर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको खानेपानी सेवा संचालन कार्यबिधि, २०७७ PDF icon भ.न.पा. को खानेपानी सेवा संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
बालकोष संचालन कार्यविधि २०७६ PDF icon बालकोष संचालन कार्यबिधि 2076.pdf
बालक्लब तथा बाल संजाल संचालन निर्देशिका २०७६ PDF icon बाल कलव निर्देशिका.pdf
“भद्रपुर नगरपालिकाको बहाल कर नियमावली, २०७७” PDF icon बहाल-कर-नियमावली-भद्रपुर.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
नगर वस्तुगत विवरण तयारी कार्यविधि, २०७५ PDF icon नगर बस्तुगत विवरण तयारी कार्यबिधि 2075.pdf
टोल विकास संस्था संचालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon टोल विकास सस्था संचालन कार्यबिधि 2075.pdf
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि final.pdf
भद्रपुर नगर खेलकुद विकास निर्देशिका २०७६ PDF icon खेलकुद निर्देशिका 2076 pass huna baki 1).pdf
कर तथा गैरकर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ PDF icon कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५_Final.pdf
अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन २०७५_Final.pdf
भद्रपुर नगरपालिका आपत्कालीन कार्य संचालन कार्यबिधि, २०७५ PDF icon आपत्कालीन कार्य संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) कार्यविधि २०७५ PDF icon आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५,Final.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यबिधि 2075.pdf