FAQs Complain Problems

वार्ड नं 8

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
फुलबारी टोलको बाटो कालोपत्रे गर्ने काम ।
51,00,000.00
2
सगरमाथा चोक बाट ग्रामथान जाने बाटो 
1,00,00,000.00